جو دوسر پرک ٬ هلو و موز آویدار

قیمت پیش از تخفیف: 30،000 تومان

قیمت فعلی: 20،000 تومان